Monday, 26 April 2010

張靚穎 (Zhang Jing Ying) Jane Zhang - Yong Gan Ai 勇敢愛 Lyric

Posted by Yuki at 19:14
張靚穎 - 我相信 (勇敢愛國際特別版)

張靚穎 (Zhang Jing Ying)  Jane Zhang - Yong Gan Ai  勇敢愛 Mp3
DOWNLOAD THAT MP3 AT HERE

張靚穎 (Zhang Jing Ying)  Jane Zhang - Yong Gan Ai  勇敢愛 Lyricyī gè rén
一个人
gū dān
孤单
jiàng luò
降落

yōng jǐ
拥挤
zhǐ
shèng xià
剩下
jì mò
寂寞

tiān
qíng
le
fēng
chuī
de shí hòu
的时候

lèi shuǐ
泪水
lián
jì yì
记忆
zhēng fā
蒸发
le

fàng kāi
放开
shǒu xīn
手心
cái
huì
zì yóu
自由


ài
zǒu
le
bù néng
不能
zài
yōng yǒu
拥有

xīn
huī
le
bù huì
不会
zài
cóng tóu
从头

zěn me
怎么
huì
jiù
zhè yàng
这样
cuò guò
错过

lián
zài jiàn
再见
dōu
hái
lái bu jí
来不及
shuō

zhè
xìng fú
幸福
shì
nà me
那么
cuì ruò
脆弱


xiǎng niàn
想念
hái
xiǎng niàn
想念

ài
méi yǒu
没有
zhōng diǎn
终点
suī rán
虽然
bù zài
不在
shēn biān
身边

tiān kōng
天空
yī rán
依然
càn làn
灿烂

kě yǐ
可以
qī dài
期待
xià yī cì
下一次
néng
yǒng gǎn
勇敢
ài


fēng
tíng
le
shèng
chén āi
尘埃
piāo luò
飘落

mèng
zǒu
le
shéi
lái
jiào xǐng
叫醒

qū zhé
曲折
céng
péi
dù guò
度过

gěi
wǒ de
我的
dài zǒu
带走
duō

huí tóu
回头
xīn
cái
huì
liáo kuò
辽阔


xiǎng niàn
想念
hái
xiǎng niàn
想念

ài
méi yǒu
没有
zhōng diǎn
终点
suī rán
虽然
bù zài
不在
shēn biān
身边

tiān kōng
天空
yī rán
依然
càn làn
灿烂

kě yǐ
可以
qī dài
期待
xià yī cì
下一次
néng
yǒng gǎn
勇敢
ài


yǒng yuǎn
永远
bù huì
不会
míng bai
明白

cuò guò
错过
le
wǒ de
我的
ài


xiǎng niàn
想念
hái
xiǎng niàn
想念

ài
méi yǒu
没有
zhōng diǎn
终点
suī rán
虽然
bù zài
不在
shēn biān
身边

xiǎng niàn
想念
nà me
那么
xiǎng niàn
想念

yào
duō shao
多少
gǎi biàn
改变
cái
xiāng xìn
相信
ài
zǒu
yuǎn

tiān kōng
天空
yī rán
依然
càn làn
灿烂

kě yǐ
可以
qī dài
期待
xià yī cì
下一次
néng
yǒng gǎn
勇敢
ài

0 comments on "張靚穎 (Zhang Jing Ying) Jane Zhang - Yong Gan Ai 勇敢愛 Lyric"

Post a Comment

 

Lyric Mandarin Copyright © 2009 Girl Music is Designed by Ipietoon Sponsored by Emocutez