Tuesday, 13 April 2010

The Drifters - Lang Hua Xiong Di - 浪花兄弟 - Zhou Jie Lun - 周杰倫 - Ni Shi Wo De OK Beng - 你是我的ok繃

Posted by Yuki at 07:22
http://img.youtube.com/vi/AnI9QU9gKsY/0.jpg
The Drifters - Lang Hua Xiong Di - 浪花兄弟 - Zhou Jie Lun - 周杰倫 - Ni Shi Wo De OK Beng - 你是我的ok繃 LYRIC :


yī gè rén
一个人
de shí hòu
的时候
zài
mò shēng
陌生
de
jiē tóu
街头

tái tóu
抬头
kàn
zhe
fán xīng
繁星
chuí
de
tiān kōng
天空

i know i know

dì qiú
地球
lìng yī
另一
duān
yǒu
péi

xiè xie
谢谢
gǔ lì
鼓励
yǒng qì
勇气
shì
gěi

ràng
mài
kāi
jiǎo bù
脚步
yī qǐ
一起
wǎng qián
往前
zǒu

i know i know

shì
wǒ de
我的
ok
bēng
zài
měi yī
每一
shí hou
时候


Gè jiù
个旧
pí xiāng
皮箱
zhuāng
zhe
wǒ de
我的
mèng xiǎng
梦想

yào
kāi shǐ
开始
jué dìng
决定
lǚ chéng
旅程
de
fāng xiàng
方向

shè jì
设计
gǎo
稿
zài
zhuō
shàng
dié
wěi dà
伟大
lǐ xiǎng
理想

dàng chéng
当成
zhè xiē
这些
mài
chū qù
出去
gōng zǐ
公仔
de
chuáng

yǒu
tiān
tū fā qí xiǎng
突发奇想

zhè xiē
这些
gōng zǐ
公仔
sòng
gū ér yuàn
孤儿院
de
xiǎo hái
小孩

kàn
zhe
tā men de
他们的
biǎo qíng
表情
mǎn zú
满足
de
mú yàng
模样

kàn
zhe
tā men
他们
kuài lè
快乐
gēn zhe
跟着
bǎo
le


lí kāi
离开
le
jiā xiāng
家乡
kāi shǐ
开始
wǒ de
我的
liú làng
流浪

shēn shang
身上
zhǐ
dài
zhe
gōng zǐ
公仔
qpee
guitar
tā men
它们
péi
zhe
yǒng yuǎn
永远
jì mò
寂寞

hái yǒu
还有
hái yǒu
还有
zhǐ
láng gǒu
狼狗

míng jiào
名叫
ā
zhěng tiān
整天
gēn zhe
跟着

zài
zuì
zuì
nán guò
难过
de shí hòu
的时候

gěi
wēn nuǎn
温暖
de
yǎn shén
眼神

kěn dìng
肯定
de
wēi xiào
微笑
zhǔn bèi
准备
wǎng qián
往前
chū fā
出发


yī gè rén
一个人
de shí hòu
的时候
zài
mò shēng
陌生
de
jiē tóu
街头

tái tóu
抬头
kàn
zhe
fán xīng
繁星
chuí
de
tiān kōng
天空

i know i know

dì qiú
地球
lìng yī
另一
duān
yǒu
péi

xiè xie
谢谢
gǔ lì
鼓励
yǒng qì
勇气
shì
gěi

ràng
mài
kāi
jiǎo bù
脚步
yī qǐ
一起
wǎng qián
往前
zǒu

i know i know

shì
wǒ de
我的
ok
bēng

zài
měi yī
每一
shí hou
时候
yī zhí
一直
péi
zhe


(

jié
lún
)
wài pó
外婆
jiāo
chàng
de
tóng yáo
童谣
cóng lái méi
从来没
wàng
guò

shuō
Zhōu Jié lún
周杰伦
chàng
de
dào
xiāng
méi
wàng
guò

jiù suàn
就算
shī bài
失败
jiù suàn
就算
jǔ sàng
沮丧
yī rán
依然
jì de
记得
huí jiā
回家

shāng xīn
伤心
jiù
bào
zhe
jiā rén
家人
péng you
朋友
hǎo hǎo
好好
chǎng


yàn
yáng
huì
shài
gān
yī qiè
一切
yī qiè
一切
fán nǎo
烦恼
yōu shāng
忧伤

xià
wǒ de
我的
liáo shāng
疗伤
gē qǔ
歌曲
liáng yào
良药
bìng bù
并不

yòng
ěr duo
耳朵
yòng xīn
用心
tīng
chàng
wǒ de
我的
jīng cǎi
精彩
gù shi
故事
hái
méi
shuō
wán

hú dié
蝴蝶
hú dié
蝴蝶
fēi
zài
tiān kōng
天空
huī dòng
挥动
chì bǎng
翅膀
ā

qí shí
其实
cóng qián
从前
zhǐ shì
只是
zhǐ
máo mao chóng
毛毛虫

ā
bù yào
不要
huī xīn
灰心
qián
méi
zài
zhuàn
shī liàn
失恋
zài
tán

zhǐ yǒu
只有
shēng mìng
生命
bù néng
不能
zhòng
lái
suǒ yǐ
所以
zhēn xī
珍惜
de
jīng cǎi
精彩

wǒ men
我们
quán dōu
全都
shì
miǎo xiǎo
渺小
mǎ yǐ
蚂蚁
què
dōu
yǒu
cún zài
存在
de
yì yì
意义

bù yuàn
不愿
shī qù
失去
bié
shī qù
失去
yǒng qì
勇气
jiù
chuàng zào
创造
huí yì
回忆

qún
bǎi
dòng
piāo yì
飘逸
chū
xuán lǜ
旋律
lián yī
涟漪
de
dào yǐng
倒影


yī gè rén
一个人
de shí hòu
的时候
zài
mò shēng
陌生
de
jiē tóu
街头

tái tóu
抬头
kàn
zhe
fán xīng
繁星
chuí
de
tiān kōng
天空

i know i know

dì qiú
地球
lìng yī
另一
duān
yǒu
péi

xiè xie
谢谢
gǔ lì
鼓励
yǒng qì
勇气
shì
gěi

ràng
mài
kāi
jiǎo bù
脚步
yī qǐ
一起
wǎng qián
往前
zǒu

i know i know

shì
wǒ de
我的
ok
bēng
zài
měi yī
每一
shí hou
时候

yī zhí
一直
péi
zhe


chèn
tài yáng
太阳
fàng
màn
jiǎo bù
脚步
rú guǒ
如果
xiǎng
gēn shàng
跟上
jiù
bì xū
必须
yào
gèng
nǔ lì
努力

zhé
jià
yīn fú
音符
zhǐ
fēi jī
飞机
(
yīn fú
音符
zhǐ
fēi jī
飞机
)
xīn
zhe
wèi lái
未来
de
qí jì
奇迹
(
wèi lái
未来
de
qí jì
奇迹
)
fēi
ba
yòng
měi lì
美丽
xuán lǜ
旋律
lái
xǐ lǐ
洗礼
wǒ men
我们
zài
Dà shù
大树
xià
de
yuē dìng
约定


(

jié
lún
)
yī gè rén
一个人
de shí hòu
的时候
zài
mò shēng
陌生
de
jiē tóu
街头

tái tóu
抬头
kàn
zhe
fán xīng
繁星
chuí
de
tiān kōng
天空

i know i know

dì qiú
地球
lìng yī
另一
duān
yǒu
péi


xiè xie
谢谢
gǔ lì
鼓励
yǒng qì
勇气
shì
gěi

ràng
mài
kāi
jiǎo bù
脚步
yī qǐ
一起
wǎng qián
往前
zǒu

i know i know

shì
wǒ de
我的
ok
bēng

zài
měi yī
每一
shí hou
时候
yī zhí
一直
péi
zhe

                                   

0 comments on "The Drifters - Lang Hua Xiong Di - 浪花兄弟 - Zhou Jie Lun - 周杰倫 - Ni Shi Wo De OK Beng - 你是我的ok繃"

Post a Comment

 

Lyric Mandarin Copyright © 2009 Girl Music is Designed by Ipietoon Sponsored by Emocutez