Thursday, 10 February 2011

格楊 Ge Yang – 爱不难恨更简单 ai bu nan hen geng jian dan

Posted by Yuki at 16:37
Ge Yang (格楊) - One , Two
Release Date: 2011.01.24
Language: Mandarin

格楊 Ge Yang – 爱不难恨更简单 ai bu nan hen geng jian dan (pinyin)

发 现 自 己 最 近 有 些 异 样 的 改 变 对 着 镜 子 不 再 感 叹
fā xiàn zì jǐ zuì jìn yǒu xiē yì yàng de gǎi biàn duì zhe jìng zi bú zài gǎn tàn

冷 漠 的 夜 好 像 已 经 把 一 切 看 穿 不 在 再 为 谁 而 改 变
lěng mò de yè hǎo xiàng yǐ jīng bǎ yì qiè kàn chuān bú zài zài wéi shuí ér gǎi biàn

失 去 的 一 切 都 成 过 眼 云 烟 全 都 当 做 纪 念
shī qù de yì qiè dōu chéng guò yǎn yún yān quán dōu dàng zuò jì niàn

爱 不 难 恨 更 简 单 因 为 眼 泪 早 已 流 乾
ài bù nán hèn gèng jiǎn dān yīn wèi yǎn lèi záo yǐ liú qián


爱 不 难 恨 更 简 单 删 除 昨 天 的 照 片 对 自 己 说 晚 安
ài bù nán hèn gèng jiǎn dān shān chú zuó tiān de zhào piàn duì zì jǐ shuō wǎn ān

失 去 的 一 切 都 成 过 眼 云 烟 全 都 当 做 纪 念
shī qù de yì qiè dōu chéng guò yǎn yún yān quán dōu dàng zuò jì niàn

爱 不 难 恨 更 简 单 因 为 眼 泪 早 已 流 乾
ài bù nán hèn gèng jiǎn dān yīn wèi yǎn lèi záo yǐ liú qián

爱 不 难 恨 更 简 单 删 除 昨 天 的 照 片 对 自 己 说 晚 安
ài bù nán hèn gèng jiǎn dān shān chú zuó tiān de zhào piàn duì zì jǐ shuō wǎn ān

* * * * * * * * * *

爱 不 难 恨 更 简 单 因 为 眼 泪 早 已 流 乾
ài bù nán hèn gèng jiǎn dān yīn wèi yǎn lèi záo yǐ liú qián

爱 不 难 恨 更 简 单 删 除 昨 天 的 照 片 ~ 对 自 己 说 晚 安
ài bù nán hèn gèng jiǎn dān shān chú zuó tiān de zhào piàn ~ duì zì jǐ shuō wǎn ān

爱 不 难 恨 更 简 单 因 为 眼 泪 早 已 流 乾
ài bù nán hèn gèng jiǎn dān yīn wèi yǎn lèi záo yǐ liú qián

爱 不 难 恨 更 简 单 删 除 昨 天 的 照 片 ~ 对 自 己 说 晚 安
ài bù nán hèn gèng jiǎn dān shān chú zuó tiān de zhào piàn ~ duì zì jǐ shuō wǎn ān

删 除 昨 天 的 照 片 对 自 己 说 晚 安
shān chú zuó tiān de zhào piàn duì zì jǐ shuō wǎn ān


0 comments on "格楊 Ge Yang – 爱不难恨更简单 ai bu nan hen geng jian dan"

Post a Comment

 

Lyric Mandarin Copyright © 2009 Girl Music is Designed by Ipietoon Sponsored by Emocutez