Saturday, 12 June 2010

Andy Chen & Kris Shen AK - WOW - (陈奕&沈建宏) Chen Yi & Shen Jian Hong

Posted by Yuki at 07:39

Wow!

zǒu guò
走过

ràng
tíng zhǐ
停止
hū xī
呼吸
xīn tiào
心跳
(Wow!)
shén mì
神秘
de
xiào róng
笑容

ràng
tóu hūn
头昏
kuài yào
快要
yūn dǎo
晕倒
(Wow!)
Hey Girl

nǐ hǎo
你好

nǐ de
你的
yǎn shén
眼神
hǎo
shǎn yào
闪耀

nà me
那麽
měi lì
美丽
ràng
kuài
fēng
diào

bù néng
不能
jiǎ zhuāng
假装
méi
kàn
dào
(Wow!)
bù yào
不要
táo pǎo
逃跑

zhè zhǒng
这种
jī huì
机会
hěn
xī shǎo
稀少

xiàng
zhè yàng
这样
de
nán hái
男孩

xiàn zài
现在
yǐ jīng
已经
zhǎo bu dào
找不到
(Wow!)
wéi
dòu
xiào

wǒ de
我的
hǎo

cāi
bù dào
不到

yào
zhī dao
知道

wǒ men
我们
duō
dēng
duì
duō
ma
gāng hǎo
刚好

qǐng
bù yào
不要
shuō
oh~No No No
bù yào
不要
qīng yì
轻易
shuō
oh~No No No
jiù
diǎn tóu
点头
ba
shuō
oh~Yeah Yeah Yeah
Just be my girl

hǎo bu hǎo
好不好

qǐng
bié
shuō
No No No
bù yào
不要
zhuāng zuò
装作
méi
kàn
dào

dōu
le

xīn li
心里
xiǎng
shuō
shēng
Wow
Hey Girl

nǐ hǎo
你好

nǐ de
你的
yǎn shén
眼神
hǎo
shǎn yào
闪耀

nà me
那麽
měi lì
美丽
ràng
kuài
fēng
diào

bù néng
不能
jiǎ zhuāng
假装
méi
kàn
dào
(Wow!)
bù yào
不要
táo pǎo
逃跑

zhè zhǒng
这种
jī huì
机会
hěn
xī shǎo
稀少

xiàng
zhè yàng
这样
de
nán hái
男孩

xiàn zài
现在
yǐ jīng
已经
zhǎo bu dào
找不到
(Wow!)
wéi
dòu
xiào

wǒ de
我的
hǎo

cāi
bù dào
不到

yào
zhī dao
知道

wǒ men
我们
duō
dēng
duì
duō
ma
gāng hǎo
刚好

qǐng
bù yào
不要
shuō
oh~No No No
bù yào
不要
qīng yì
轻易
shuō
oh~No No No
jiù
diǎn tóu
点头
ba
shuō
oh~Yeah Yeah Yeah
Just be my girl

hǎo bu hǎo
好不好

qǐng
bié
shuō
No No No
bù yào
不要
zhuāng zuò
装作
méi
kàn
dào

dōu
le

xīn li
心里
xiǎng
shuō
shēng
Wow
kàn
duì yǎn
对眼
jiù shì
就是
huì
fēng kuáng
疯狂
qí miào
奇妙

méi yǒu lǐ yóu
没有理由
jiù shì
就是
xiǎng yào
想要
duì
shì
hǎo

Say Wow

bù yào
不要
jué de
觉得
huì
hǎo xiàng
好像
yǒu diǎn
有点
jiāo ào
骄傲

yīn wèi
因为
néng
dān bǎo
担保

huì
dàng chéng
当成
bǎo

suǒ yǐ
所以
diǎn tóu
点头
say yeah
ràng
hòu huǐ
後悔

qǐng
duō duō
多多
zhǐ jiào
指教
gěi
jī huì
机会
lái
biǎo xiàn
表现

duō
fēn

duō
miǎo

jiù
huì

míng liǎo
明了

jiù
shuō hǎo
说好

bié
zǒu diào
走掉

zài
zhè lǐ
这里
ràng
kào

tīng
shuō
shēng
Wow
zhè yàng
这样
de
xiāng yù
相遇
duō
qí miào
奇妙

duō
ma
xiǎng
ràng
zhī dao
知道

wǒ men
我们
huì
duō
hǎo
Come on
suǒ yǐ
所以
bié
zài
zhuǎn shēn
转身
zǒu diào
走掉

bié
zài
jiǎ zhuāng
假装
wú liáo
无聊

Oh Baby Rock With Me!

qǐng
bù yào
不要
shuō
oh~No No No
bù yào
不要
qīng yì
轻易
shuō
oh~No No No
jiù
diǎn tóu
点头
ba
shuō
oh~Yeah Yeah Yeah
Just be my girl

hǎo bu hǎo
好不好

qǐng
bié
shuō
No No No
bù yào
不要
zhuāng zuò
装作
méi
kàn
dào

dōu
le

xīn li
心里
xiǎng
shuō
shēng
Wow
qǐng
bù yào
不要
shuō
oh~No No No
bù yào
不要
qīng yì
轻易
shuō
oh~No No No
jiù
diǎn tóu
点头
ba
shuō
oh~Yeah Yeah Yeah
Just be my girl

hǎo bu hǎo
好不好

qǐng
bié
shuō
No No No
bù yào
不要
zhuāng zuò
装作
méi
kàn
dào

dōu
le

xīn li
心里
xiǎng
shuō
shēng
Wow
Hey Girl

zǒu guò
走过

ràng
tíng zhǐ
停止
hū xī
呼吸
xīn tiào
心跳
(Wow!)
shén mì
神秘
de
xiào róng
笑容

ràng
tóu hūn
头昏
kuài yào
快要
yūn dǎo
晕倒
(Wow!)

0 comments on "Andy Chen & Kris Shen AK - WOW - (陈奕&沈建宏) Chen Yi & Shen Jian Hong"

Post a Comment

 

Lyric Mandarin Copyright © 2009 Girl Music is Designed by Ipietoon Sponsored by Emocutez