Sunday, 23 May 2010

Rene Liu - Ji Xu Gei 15 Sui De Zi Ji - 刘若英 (Liu Ruo Ying) 继续给15岁的自己

Posted by Yuki at 19:21
http://www.happyftp.com/music/wp-content/uploads/2010/04/rene-liu-together.jpg

Rene Liu - Ji Xu Gei 15 Sui De Zi Ji - 刘若英 (Liu Ruo Ying) 继续给15岁的自己 Lyric :


zhī dao
知道
ma
zǒng shì
总是
diàn jì
惦记

shí wǔ
十五
suì
bù kuài
不快
de

duō
xiǎng
kū qì
哭泣
de

lǒu
jìn
huái lǐ
怀里

bù què dìng
不确定
zì jǐ
自己
de
xíng zhuàng
形状

dòng bu dòng
动不动
jiù
shì jiè
世界
pèng zhuàng
碰撞

nà xiē
那些
shāng
zhōng yú
终于
wéi

dōu
yī yī
一一
fǔ píng
抚平

nián
zuì
nán
de
xí tí
习题

yě bù
也不
guò
duǎn
duǎn
de
xíng
bǐ jì
笔记

xiàn zài
现在
què
zǒng
ài
huí yì
回忆

huí yì
回忆
dāng shí
当时
bù fú
不服
shū
de

tiān kōng
天空
huì bù huì
会不会
tíng
huì bù huì
会不会
fàng
qíng

huì bù huì
会不会
xìng fú
幸福
zài
zhōng diǎn
终点
děng
zhe

huì bù huì
会不会
shì
wàng jì
忘记
hái
néng
yǒng gǎn
勇敢
lín


wǒ men
我们
jì xù
继续
zǒu
xià qu
下去
jì xù
继续
wǎng qián
往前
jìn

jì xù
继续
zǒu xiàng
走向
qī dài
期待
zhòng dì
中的
wèi zhī
未知
lǚ xíng
旅行

gǎn jué
感觉
lèi
le
de shí hòu
的时候
bào
zhe
wǒ men de
我们的
zhēn xīn
真心

jìng
jìng
hǎo hǎo
好好
xiū xi
休息

zhè xiē
这些
nián
hái
suàn
kě yǐ
可以

zhì shǎo
至少
dōu
duì de qǐ
对得起
zì jǐ
自己

xiè xie
谢谢
shì
nǐ de
你的
dān chún
单纯

gěi
le
zhǐ yǐn
指引

yù jiàn
遇见
guò
hěn
duō
hěn
duō
rén

wán chéng
完成
le
yī xiē
一些
xiē
shì qíng
事情

yī dìng
一定
hái
wú fǎ
无法
xiǎng xiàng
想象

duō
jīng cǎi
精彩
guò yǐn
过瘾

shéi
shuō
rén shēng
人生
shì
gōng píng
公平
de

cái bù
才不
guǎn
wǒ men
我们
xiǎng yào
想要
zěn yàng
怎样

hěn
gǎn jī
感激
nà me
那么
jué jiàng
倔强

cái néng
才能
biàn chéng
变成
jīn tiān
今天
zhè yàng
这样

kàn
zhè
tiáo
kěn
ràng
wǒ men
我们
zǒu
dào
nǎ lǐ
哪里

wǒ men
我们
xiǎng
de
dì fang
地方
yī dìng
一定
yǒu rén
有人
hěn xiǎng
很想

wǒ men
我们
dōu
bù yào
不要
fàng qì
放弃
dōu
bié
shuō
huī xīn
灰心

yǒng yuǎn
永远
tīng cóng
听从
zài
xīn zhōng
心中
nà xiē
那些
shēng yīn
声音

gǎn jué
感觉
lèi
le
de shí hòu
的时候
qǐng
wǒ de
我的
shǒu
jǐn

méi yǒu
没有
dì tú
地图
rén shēng
人生
zhǐ néng
只能
píng
zhuó shǒu
着手
shàng
de
mèng xiǎng
梦想
oh~
xún zhe
循着
de
guāng
qū zhé
曲折
zhuǎn wān
转弯
zhǎo dào
找到
yǒu
guāng
de
dì fang
地方

lalala lalala lalala

nián
de
mèng xiǎng
梦想

lalala lalala lalala

rén
yào yǒu
要有
mèng xiǎng
梦想

yǒng gǎn
勇敢
de
mèng xiǎng
梦想
fēng kuáng
疯狂
de
mèng xiǎng
梦想

jì xù
继续
zǒu
xià qu
下去
jì xù
继续
wǎng qián
往前
jìn

lù páng
路旁
yǒu
huā xīn
花心
zhōng
yǒu
tiān shàng
天上
yǒu
xīng

wǒ men
我们
yào
de
nà li
那里
yī dìng
一定
yǒu
zuì
měi lì
美丽
de
fēng jǐng
风景

dōu
bù yào
不要
fàng qì
放弃
dōu
bié
shuō
huī xīn
灰心

bù yào
不要
gū fù
辜负
xīn li
心里
nà ge
那个
gān jìng
干净
de
zì jǐ
自己

tòng
dào
xiǎng
de shí hòu
的时候
jiù
ràng
lèi shuǐ
泪水
diào
wěi qū
委屈

wǒ men
我们
yào
xiāng xìn
相信
zì jǐ
自己
yǒng yuǎn
永远
dōu
xiāng xìn
相信

lái dào
来到
zhè ge
这个
shì jiè
世界
bù shi
不是
méi yǒu yì yì
没有意义

wǒ men
我们
zuò
guò
de
shì qíng
事情
dū huì
都会
liú
zài
rén xīn
人心

huì
bèi
huí yì
回忆
ér
zhēn xī
珍惜

yǒu
yī tiān
一天
jiāng huì
将会
lǎo

xī wàng
希望
huì
jué de
觉得
mǎn yì
满意

méi yǒu
没有
duì bu qǐ
对不起
nà ge
那个

shí wǔ
十五
suì
de
zì jǐ
自己

0 comments on "Rene Liu - Ji Xu Gei 15 Sui De Zi Ji - 刘若英 (Liu Ruo Ying) 继续给15岁的自己"

Post a Comment

 

Lyric Mandarin Copyright © 2009 Girl Music is Designed by Ipietoon Sponsored by Emocutez